Ogłoszenie

Forum nieaktywne.

...ale może kogoś zainteresuje autorski blog jego twórcy: http://powidokisolipsysty.blogspot.com/

O co tu chodzi, czyli jak wytłumaczyć niewytłumaczalne. Wejdź, jeśli chcesz głębiej poznać (propagandę) forum. Uwaga! Silnie uzależnia!

Użytkowników prosi się o codzienne klikanie w toplisty (kliknij tutaj, aby zagłosować na wszystkie).

Wstępny nabór na mistrza (mistrzów?) gry!

Zasady Forum

Preambuła

Niniejszy Regulamin jest spisem zasad panujących na Forum. Nie został on jednak utworzony po to, aby w jakikolwiek sposób utrudniać życie Użytkownikom, a jedynie u(s)prawnić funkcjonowanie Opowieści. Dlatego też zaleca się dokładne zapoznanie z jego treścią, co pomoże uniknąć w przyszłości wielu nieporozumień.

Postanowienia ogólne

0. Definicje:

Forum - inaczej: Śmiertelna Opowieść lub po prostu Opowieść, forum internetowe o następującym adresie: http://www.smiertelnaopowiesc.pun.pl/forums.php, a także jego forum pomocnicze: http://www.przydzial.pun.pl/forums.php

Rejestracja - zapisanie się do społeczności Forum poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego

Użytkownik - inaczej: Gracz, osoba zarejestrowana na Forum

Logowanie - inaczej: Zalogowanie, nawiązanie łączności z Forum poprzez podanie nazwy Użytkownika i hasła

Banicja - inaczej: Ban, odcięcie Użytkownikowi możliwości logowania się na Forum na pewien czas lub permanentnie

Gość - niezarejestrowana osoba, która odwiedza Forum

Administrator - inaczej: Admin, założyciel oraz główny twórca Forum, koordynujący wszelkie działania na nim

Mistrz Gry - inaczej: MG, osoba uprawniona do prowadzenia rozgrywki na Forum

Prywatne Wiadomości - inaczej: PW, system tajnej komunikacji wewnętrznej na Forum

Administracja - spis, w którym uwzględniono Administratora Forum oraz wszystkich Mistrzów Gry

Prawa Autorskie - zbiór zasad chroniących prawa autora do jego dzieła na Forum

Polityka Prywatności - zbiór zasad chroniących prywatność Użytkowników na Forum

Współpraca - zbiór zasad obowiązujących w przypadku nawiązania współpracy Forum z określonym podmiotem trzecim

Misja Forum - zbiór zasad określających cele działalności Forum

Kontakt - zbiór zasad dotyczących warunków kontaktu z Administracją Forum

Zasady Forum - inaczej: Zasady, Regulamin, Regulamin Forum, niniejszy zbiór zasad obowiązujących na Forum (wyjątkiem są zasady kontaktu z Administracją Forum, które - choć stanowią integralną część Regulaminu - obowiązują również Gości).

Pozostałe definicje są zgodne z podstawowymi znaczeniami poszczególnych słów w języku polskim bądź w języku, z którego zostały zaczerpnięte. Każde pojęcie, które zostało wyżej zdefiniowane, pisane będzie wielką literą (zakładając, że normalnie - zgodnie z zasadami użycia wielkiej i małej litery - byłoby pisane literą małą). Jeżeli napotkasz wyraz o identycznej pisowni (lub będący odmianą wyżej zdefiniowanego wyrazu) pisany literą małą, oznacza to rozbieżność ich znaczeń. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wyraz o identycznej pisowni lub będący odmianą wyżej zdefiniowanego wyrazu znajduje się na początku zdania; jeżeli wywoła ona jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o niezwłoczny kontakt z Administracją.

1. Możliwe jest łączenie funkcji Użytkownika, Administratora oraz Mistrza Gry.

2. Zasady Forum obowiązują wszystkich Użytkowników.

3. Nieznajomość Zasad nie zwalnia z ich przestrzegania.

4. Integralną częścią Regulaminu są również następujące podstrony: Misja Forum, Polityka Prywatności, Współpraca, Kontakt, Administracja oraz Prawa Autorskie, a także wszelkie regulaminy i rozporządzenia wewnętrzne, ustanowione przez Administratora Forum.

5. Rejestracja na Forum jest równoznaczna z akceptacją jego Regulaminu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania części lub całości Regulaminu w dowolnym miejscu i czasie, poinformuje jednak Użytkowników o tym fakcie (na Forum lub przez formę e-mail).

7. Wszelkie nieprzestrzeganie Regulaminu niezależnie od przyczyny (nawet jeśli wynika z niezrozumienia jego treści - przecież zawsze można spytać się Administracji) może być karane Banicją przez Administratora (wedle jego uznania i z podaniem lub bez podania konkretnej przyczyny Banicji). Od wyroku odwołać się można na PW u niego samego lub poprzez jedną z form komunikacji zewnętrznej, które określono w zasadach Kontaktu.

Konta Użytkowników

1. Każdy Użytkownik ma prawo do tylko jednego konta i tylko jednej postaci na Forum. Jednym słowem - jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przypisana danemu kontu postać umiera - wtedy dozwolone jest stworzenie multikonta, pod warunkiem że Administrator zostanie o nim uprzednio poinformowany. Wszelkie inne multikonta będą z góry kasowane.

2. Login oraz sygnatura Użytkownika nie mogą zawierać wulgarnych, oszczerczych i niezgodnych z prawem polskim treści.

3. W loginie Użytkownika powinny się znaleźć jedynie: imię, nazwisko lub przydomek postaci. Zabronione jest stosowanie w nim jakichkolwiek liczb (za wyjątkiem cyfr rzymskich) i znaków specjalnych (wyłączywszy znaki diakrytyczne). Z kolei jeżeli chcesz zmienić nicka, napisz do Administracji PW z propozycją nowego.

4. Awatary Użytkownika zostały wyłączone z powodów, które szerzej wyjaśniamy w punkcie 2. "Aktywności na Forum".

5. Tag "[img][/img]" został wyłączony w sygnaturach, aby zwiększyć czytelność Forum. Zabrania się tym samym wstawiania obrazków do nich.

Aktywność na Forum

1. Administracja nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników na Forum; zastrzega sobie również prawo do ich dowolnej edycji (choć tej dokonywać może jedynie sam Administrator), cytowania, skracania oraz częściowego bądź całkowitego usunięcia.

2. Ponieważ na Opowieści dbamy o prawa autorskie - a w dzisiejszych czasach niezwykle łatwo jest o ich złamanie, szczególnie w przypadku zdjęć i obrazów - zakazuje się umieszczania na niej jakichkolwiek grafik. Oznacza to wyłączenie funkcji awatarów oraz tagu "[img][/img]" na Forum.

3. Forum dzieli się na dwie odrębne części: fabularną i niefabularną. Aby móc pisać posty w którejkolwiek z nich, Użytkownik musi mieć założony i zaakceptowany przez Administratora przydział. Innymi słowy: zakończyć proces tworzenia postaci, który odbywa się w obrębie kategorii "Wszechwiedzący...", widocznej jednak tylko dla zarejestrowanych.

4. Pisząc na Forum, powinniśmy się stosować do aktualnych zasad pisowni i interpunkcji polskiej, które znaleźć można pod tym adresem. Na Śmiertelnej Opowieści dbamy o poprawność językową; świadczą o tym już chociażby stosowne podstrony.

5. W całej części fabularnej, czyli tej zawierającej fora z lokacjami-tematami oraz ich subfora bądź tematy-sesje, obowiązuje następująca maniera pisania postów: Gracze (wcielający się w określone postacie) piszą w 1. osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego lub, jeśli tak wolą, teraźniejszego ("zrobiłem/zrobiłam", "poszedłem/poszłam" lub "robię", "idę"), zaś w sytuacjach, w których podjęte przez nich działania mogą wpłynąć na losy postaci innych Graczy, postaci niezależnych etc. - a zwłaszcza w walkach - zamiast po prostu coś zrobić, PRÓBUJĄ tego ("spróbowałem go uderzyć", ale nie: "uderzyłem", albo nawet "uderzyłem", ale nie: "zabiłem"), a w wypadku czasu teraźniejszego - piszą także w trybie niedokonanym; z kolei Mistrzowie Gry są zobowiązani pisać w 2. osobie liczby pojedynczej (ew. liczby mnogiej) czasu przeszłego, a więc w trybie dokonanym. Jeżeli chcemy coś napisać poza tym schematem, robimy to w tagu "[s][/s]" (przekreślającym), choć uprasza się o nienadużywanie tej opcji. Oprócz tego w postach fabularnych dialogi zapisujemy od myślników, oddzielając wypowiadaną kwestię spacją, tak jak ma to miejsce w polskich wydawnictwach książek. A czy ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, żeby w jakiejkolwiek książce (nie licząc sytuacji, w których zdecydowano się na to ze specjalnych względów stylistycznych) użyto pogrubionych liter i/lub kursywy? Cóż... bo my nie. Dlatego w postach fabularnych istnieje absolutny zakaz używania tagów (nie licząc rzecz jasna wyżej wymienionego).

6. Posty w części fabularnej winny tyczyć się fabuły gry, na co wskazuje już sama jej nazwa. Ponadto zabrania się opisywania świata i jego reakcji zamiast MG - to jego rola - a także decydowania o losach postaci innych Graczy (chyba że będzie to w jakikolwiek sposób podparte fabułą).

7. Grę zawsze inicjuje Gracz (zgodnie z zasadami określonymi w FAQ-poradniku, dostępnym po Zalogowaniu na Forum - np. z poziomu menu nawigacyjnego), pisząc posta w odpowiednim temacie-lokacji, do którego właśnie dotarł w fabule i do którego otrzymał link w ostatniej odpowiedzi Mistrza Gry w poprzednim lub w którym chce zacząć rozgrywkę (jeżeli znajduje się w obrębie kategorii "Dorzecze", gdyż jeśli rozgrywka toczy się poza nią lub poza nią się zaczyna (dozwolone jest to tylko w wyjątkowych sytuacjach), czyli w kategorii "Tereny poza Dorzeczem" - zadanie to należy już do MG, z którym ostatnio graliśmy, a który założy nam tam temat-sesję, opatrzony nazwą naszej postaci i/lub postaci innego Gracza bądź innych Graczy, gdyż ta forma rozgrywki dopuszcza wspólną grę kilku Użytkowników; link do niego możemy otrzymać w ostatniej odpowiedzi w temacie-lokacji, który właśnie opuszczamy). Dopiero potem następuje odpowiedź MG. Natomiast niedozwolone (i uniemożliwione) jest odpowiadanie na swojego posta. Zamiast tego używamy magicznej opcji "edytuj", choć tu z jednym zastrzeżeniem: w części fabularnej Forum JEDYNIE wtedy, gdy nie otrzymaliśmy jeszcze odpisu MG, a to z prostej przyczyny - kiedy ten ustosunkuje się już do naszej wypowiedzi, zmiana jej przekazu może doprowadzić do rozbieżności między dwoma postami. Edycja dokonana po otrzymaniu odpowiedzi nie będzie brana pod uwagę przez MG, podobnie jak posty pisane w jednym temacie po zainicjowaniu rozgrywki w drugim. Tym samym zabrania się bilokacji, czyli przebywania postacią w dwóch (i więcej) miejscach naraz.

8. Gramy na zasadach fair play. Stosowanie jakichkolwiek oszustw w grze jest zabronione (tu: rzecz jasna, tych pozafabularnych). I ponieważ wszelkie poczynania Graczy są starannie notowane przez MG, trudne do uniknięcia będzie ich wykrycie.

9. Wypowiadając się w fabule, należy zachować granice dobrego smaku. Co więcej, zarówno w części fabularnej (choć jedynie w wypowiedziach niefabularnych, chyba że te fabularne celowo obrażałyby któregoś z Użytkowników jako osobę fizyczną), jak i niefabularnej Forum obowiązują zasady kultury osobistej; pamiętaj, tu jest jak w prawdziwym życiu: kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Zabrania się też umieszczania wszelkich treści pornograficznych, niezgodnych z prawem polskim oraz spamu.

10. Staramy się walczyć z jednolinijkowcami. Jak już walnąć posta, to na poważnie - niekoniecznie zaraz jakiś elaborat, ale tylko takie wypowiedzi, które wiążą koniec z końcem, nie pozostawiają żadnych niedomówień i satysfakcjonują zarówno Gracza, jak i Mistrza Gry, będą akceptowane (czyt. będzie udzielany takim odpis). I tu vice versa, bo MG nie święta krowa - też (a nawet tym bardziej) musi się postarać.

11. Zabrania się reklamowania innych forów (włączając w to wysyłanie linków do takowych) bez uprzedniego uzgodnienia tego z Administracją na zasadach Współpracy.

12. Na koniec garstka "porad" dot. zachowania na Forum. Po pierwsze - uprasza się o niestalkowanie MG o odpisy; chyba nikt nie chce, żeby i ich życie zamieniło się w śmiertelną opowieść. Po drugie - jeśli rejestrujesz się na Forum, rób to z głową. Internet widział już dość pustych kont. Po trzecie - prosimy o kontaktowanie się na Gadu jedynie w sprawach naprawdę ważnych; jak by nie było, jest to czyjś prywatny komunikator. I wreszcie po czwarte (i ostatnie): w miarę możliwości walcz z masculinami (formami w rodzaju męskim) użytymi niestosownie do grupy odbiorców. Pamiętaj, że na Forum są nie tylko faceci!

13. Baw się dobrze... i z umiarem!

Administracja

Copyright © 2012 Śmiertelna Opowieść

Reklama | Misja forum | Kontakt | Prawa autorskie | Współpraca | Inspiracje | Poprawność językowa | Prywatność | Administracja | PBF?

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
wtyczka do czatu wp na telefonie jakie postacie na jungle moviestaar planet accounts www.radio-hajnowka.pun.pl emulator 3ds